Alajärvi huvudbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Alajärvi huvudbibliotek
Kirkkotie 7
62900 Alajärvi
Alajärvi huvudbibliotek
PB 28
62901 ALAJÄRVI
xvewnfgb#nynwneiv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 040 610 1900
E-post kirjasto@alajarvi.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Maria Kanervikkoaho znevn.xnareivxxbnub#nynwneiv.sv 040 183 6125