Eurajoen pääkirjasto

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Eurajoen pääkirjasto
Weener-tie 1
27100 Eurajoki
Euraåminne
Eurajoen pääkirjasto
27100 EURAJOKI
xvewnfgb#rhenwbxv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Asiakaspalvelu 044 312 4293
Sähköposti kirjasto@eurajoki.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Sanna Kivisalo fnaan.xvivfnyb#rhenwbxv.sv 044 312 4315
Ilona Lahdenranta vyban.ynuqraenagn#rhenwbxv.sv 044 312 4271
Marjukka Ravonius znewhxxn.enibavhf#rhenwbxv.sv 044 312 4315
Tarja Salminen gnewn.fnyzvara#rhenwbxv.sv 044 312 4315
Virpi Uola ivecv.hbyn#rhenwbxv.sv 044 312 4315
Eylem Yalcin rlyrz.lnypva#rhenwbxv.sv 044 312 4315
Nina Ärnfors avan.neasbef#rhenwbxv.sv 044 312 4315