Kiasma-kirjasto (Kansallisgallerian kirjasto)

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Kiasma-kirjasto (Kansallisgallerian kirjasto)
Mannerheiminaukio 2
00100 Helsingfors
Kiasma-kirjasto (Kansallisgallerian kirjasto)
00100 HELSINKI
xvewnfgb#xnafnyyvftnyyrevn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Asiakaspalvelu 02 9450 0526
Oletussähköposti kirjasto@kansallisgalleria.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Piia Pitkänen cvvn.cvgxnara#xnafnyyvftnyyrevn.sv 02 9450 0527
Ulla-Mari Siitonen hyyn-znev.fvvgbara#xnafnyyvftnyyrevn.sv 02 9450 0259