Iisalmen kaupunginkirjasto

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Iisalmen kaupunginkirjasto
Kirkkopuistonkatu 9
74100 Idensalmi
Iisalmen kaupunginkirjasto
PB 10
74101 IISALMI
vvfnyzv.xvewnfgb#vvfnyzv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Informationstjänst 040 830 2712
Oletussähköposti iisalmi.kirjasto@iisalmi.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Salme Eerola fnyzr.rrebyn#vvfnyzv.sv 040 355 1745
Elisa Haaksiala ryvfn.unnxfvnyn#vvfnyzv.sv 040 355 1693
Heini Hartikainen urvav.unegvxnvara#vvfnyzv.sv 040 355 1754
Timo Kainulainen gvzb.xnvahynvara#vvfnyzv.sv 040 830 4345
Tuomas Kauppinen ghbznf.xnhccvara#vvfnyzv.sv 040 830 4345
Anna-Mari Kettunen naan-znev.xrgghara#vvfnyzv.sv 040 489 4002
Arja Kokkonen newn.xbxxbara#vvfnyzv.sv 040 355 1689
Ritva Laakso evgin.ynnxfb#vvfnyzv.sv 040 830 2712
Petri Lehto-oksa crgev.yrugb-bxfn#vvfnyzv.sv 040 489 4003
Tuomo Lindfors ghbzb.yvaqsbef#vvfnyzv.sv 040 653 0961
Sanna Marin fnaan.zneva#vvfnyzv.sv 040 588 9074
Kirsi Nevalainen xvefv.arinynvara#vvfnyzv.sv 040 830 2643
Leena Partanen yrran.cnegnara#vvfnyzv.sv 040 355 1735
Tuija Sirviö-Lappalainen ghvwn.fveivb-ynccnynvara#vvfnyzv.sv 040 489 4006