Ilomantsin kirjasto

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Ilomantsin kirjasto
Mantsintie 11
82900 Ilomantsi
Ilomants
Ilomantsin kirjasto
82900 ILOMANTSI
cnnxvewnfgb#vybznagfv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Bokning av Internetstationer 040 104 3120
Telefon 040 104 3124
Telefon 040 104 3121
Oletussähköposti paakirjasto@ilomantsi.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Jukka Hulkko whxxn.uhyxxb#vybznagfv.sv 040 104 3124
Pirjo Ikonen cvewb.vxbara#vybznagfv.sv 040 104 3121
Saija Laakkonen fnvwn.ynnxxbara#vybznagfv.sv 040 104 3121
Tuula Piiroinen ghhyn.cvvebvara#vybznagfv.sv 040 104 3121
Pia Viitala cvn.ivvgnyn#vybznagfv.sv 040 104 3120
Tarja Zeelie gnewn.mrryvr#vybznagfv.sv 040 104 3121