Keltinmäki bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Keltinmäki bibliotek
Keltinmäentie 15 C
40640 Jyväskylä
Keltinmäki bibliotek
40640 JYVÄSKYLÄ
xvewnfgb.xrygvaznxv#wlinfxlyn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 014 569 4135
E-post kirjasto.keltinmaki@jyvaskyla.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Marika Peura znevxn.crhen#wlinfxlyn.sv 050 477 5010