Centria-kirjasto Kokkola

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Centria-kirjasto Kokkola
Talonpojankatu 2
67100 Kokkola
Karleby
Centria-kirjasto Kokkola
67100 KOKKOLA
xvewnfgb.xbxxbyn#pragevn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Asiakaspalvelu 040 808 5102
Oletussähköposti kirjasto.kokkola@centria.fi
Oletussähköposti kirjasto.kokkola@centria.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Taru Fröjdholm gneh.sebwqubyz#pragevn.sv 040 808 6618
Emilia Kurikkala rzvyvn.xhevxxnyn#pragevn.sv 040 480 5985
Marjo Pekola znewb.crxbyn#pragevn.sv 044 725 0062
Päivi Toikkanen cnviv.gbvxxnara#pragevn.sv 044 725 0017
Tomi Virtanen gbzv.ivegnara#pragevn.sv 040 808 6616