Karleby stadsbiblioteket

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Karleby stadsbiblioteket
Storgatan 3
67100 Karleby
Karleby
Karleby stadsbiblioteket
67100 KARLEBY
xbxxbyna.xvewnfgb#xbxxbyn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Reservation 040 806 5124
Tila- ja näyttelyvaraukset 040 806 5127
Lehtisali 040 806 5127
Vahtimestari 040 806 5127
Omlån 040 806 5124
Hankintaehdotukset 040 806 5142
Utlåning 040 806 5124
Barn- och ungdoms- samt musikavdelningen 040 806 5435
Informationstjänst 040 806 5142
Tidningar /nyhetszon 040 806 5127
Information och kommunikation (enheter) 044 780 9564
Oletussähköposti kokkolan.kirjasto@kokkola.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Terhi Aro-Pollari Föreståndare greuv.neb-cbyynev#xbxxbyn.sv 040 806 5137
Mikaela Byskata-Ahlskog bibliotekarie zvxnryn.olfxngn-nuyfxbt#xbxxbyn.sv 040 806 5131
Ulrika Dahlbäck biblioteksfunktionär hyevxn.qnuyonpx#xbxxbyn.sv 040 806 5264
Minna Emmes zvaan.rzzrf#xbxxbyn.sv 040 806 5129
Susann Forsberg biblioteksdirektör fhfnaa.sbeforet#xbxxbyn.sv 044 780 9564
Maria Hahtokari znevn.unugbxnev#xbxxbyn.sv 040 806 5435
Erja Kallioinen avdelningschef rewn.xnyyvbvara#xbxxbyn.sv 040 806 5128
Marja-Leena Kauko biblioteksfunktionär znewn-yrran.xnhxb#xbxxbyn.sv 040 806 5136
Liisa Kivioja servicesekreterare yvvfn.xvivbwn#xbxxbyn.sv 040 806 5140
Mami Kolppanen biblioteksfunktionär fjärrlån znzv.xbyccnara#xbxxbyn.sv 040 806 5125
Carola Kronqvist biblioteksfunktionär pnebyn.xebadivfg#xbxxbyn.sv 040 806 5435
Joonas Lundström vaktmästare wbbanf.yhaqfgebz#xbxxbyn.sv 044 780 9559
Nuno Mendes vaktmästare ahab.zraqrf#xbxxbyn.sv 040 806 5122
Asta Märsy-Kiviniemi avdelningschef nfgn.znefl-xvivavrzv#xbxxbyn.sv 040 806 5134
Päivi Pajala bibliotekarie cnviv.cnwnyn#xbxxbyn.sv 040 489 2342
Pirjo Pellinen avdelningschef cvewb.cryyvara#xbxxbyn.sv 040 806 5265
Päivi Raudaskoski biblioteksfunktionär cnviv.enhqnfxbfxv#xbxxbyn.sv 040 806 5138
Hanna Rautiainen biblioteksfunktionär unaan.enhgvnvara#xbxxbyn.sv 040 806 5133
Hanna Saarimaa avdelningschef unaan.fnnevznn#xbxxbyn.sv 040 806 5132
Kristiina Sneck biblioteksfunktionär xevfgvvan.farpx#xbxxbyn.sv 040 806 5136
Maija Sundell Biblioteksfunktionär znvwn.fhaqryy#xbxxbyn.sv 050 350 8762
Varpu Suomala biblioteksfunktionär inech.fhbznyn#xbxxbyn.sv 040 806 5129
Anne Tuominiemi biblioteksfunktionär naar.ghbzvavrzv#xbxxbyn.sv 040 806 5136
Sirpa Tuomisto fvecn.ghbzvfgb#xbxxbyn.sv 040 806 5139
Satu Vuorio fngh.ihbevb#xbxxbyn.sv 040 806 5129
Kati Yoshizawa avdelningschef 040 806 5132