Karstulan kunnankirjasto

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Karstulan kunnankirjasto
Koulutie 15
43500 Karstula
Karstulan kunnankirjasto
43500 KARSTULA
xvewnfgb#xnefghyn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 044 459 6635
Oletussähköposti kirjasto@karstula.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Anne Alkula naar.nyxhyn#xnefghyn.sv 044 459 6660
Pirjo Lahti cvewb.ynugv#xnefghyn.sv 044 459 6635
Virpi Viiru ivecv.ivveh#xnefghyn.sv 044 459 6662