Lappo huvudbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Lappo huvudbibliotek
Vanhan Paukun tie 1
62100 Lapua
Lappo
Lappo huvudbibliotek
62100 LAPUA
xvewnfgb#ynchn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kundtjänst 044 438 4571
Bibliotekschef 044 438 4570
E-post kirjasto@lapua.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Heidi Kailio urvqv.xnvyvb#ynchn.sv
Kati Koivisto xngv.xbvivfgb#ynchn.sv
Minna Kurkimäki zvaan.xhexvznxv#ynchn.sv
Anna Oivio naan.bvivb#ynchn.sv 044 438 4577
Marko Patteri znexb.cnggrev#ynchn.sv
Sami Perälä fnzv.crenyn#ynchn.sv
Päivi Pippola cnviv.cvccbyn#ynchn.sv
Kimmo Pökkä xvzzb.cbxxn#ynchn.sv
Marika Tuiskula znevxn.ghvfxhyn#ynchn.sv