Lopen kirjasto

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Lopen kirjasto
Kauppatie 3
12700 Loppi
Lopen kirjasto
ybccv.xvewnfgb#ybccv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Lopen kirjasto 019 758 6320
Oletussähköposti loppi.kirjasto@loppi.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Pirjo Kapulainen cvewb.xnchynvara#ybccv.sv
Heidi Kastelli urvqv.xnfgryyv#ybccv.sv 019 758 6322
Tuula Louhelainen ghhyn.ybhurynvara#ybccv.sv 019 758 6325
Pirjo Mäkelä cvewb.znxryn#ybccv.sv
Siina Vieri fvvan.ivrev#ybccv.sv 019 758 6321