Muonio bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Muonio bibliotek
Pirkantie 3
99300 Muonio
Muonio bibliotek
PB 52
99301 MUONIO
xvewnfgb#zhbavb.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Muonio bibliotek 040 356 6254
Bibliotekschef 040 489 5110
E-post kirjasto@muonio.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Marja Alatalo znewn.nyngnyb#zhbavb.sv
Vertti Barkholm ireggv.onexubyz#zhbavb.sv 040 489 5193
Paula Löppönen cnhyn.ybccbara#zhbavb.sv 040 489 5110