Munsala bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Munsala bibliotek
Öjvägen 7
66950 Munsala
Nykarleby
Munsala bibliotek
66950 MUNSALA
zhafnyn.ovoyvbgrx#alxneyrol.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 06 785 6106
<p> </p>
Oletussähköposti munsala.bibliotek@nykarleby.fi
<p> </p>

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Lena Dahlbacka sbeanza.rsgreanza#alxneyrol.sv 050 432 0065
Monica Sandström sbeanza.rsgreanza#alxneyrol.sv 050 432 0065