Pieksämäki - Poleenin kirjasto (Pääkirjasto)

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Pieksämäki - Poleenin kirjasto (Pääkirjasto)
Savontie 13
76100 Pieksämäki
Pieksämäki
Pieksämäki - Poleenin kirjasto (Pääkirjasto)
76100 PIEKSÄMÄKI
xvewnfgb.cbyrrav#cvrxfnznxv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kotipalvelu 044 799 5309
Neuvonta 044 787 4023
Kirjastotoimenjohtaja 044 588 2443
Informaatikko (lapset ja nuoret) 044 799 5344
Oletussähköposti kirjasto.poleeni@pieksamaki.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Heli Auranen uryv.nhenara#cvrxfnznxv.sv 044 799 5308
Tarja Frilander gnewn.sevynaqre#cvrxfnznxv.sv 044 799 5344
Merja Hakulinen zrewn.unxhyvara#cvrxfnznxv.sv 044 799 5307
Paula Keinonen cnhyn.xrvabara#cvrxfnznxv.sv 044 799 2449
Ritva Malinen evgin.znaglyn#cvrxfnznxv.sv 044 799 5305
Jorma Pihlajamäki wbezn.cvuynwnznxv#cvrxfnznxv.sv 044 588 2443
Pirjo Sojakka cvewb.fbwnxxn#cvrxfnznxv.sv 044 799 5306
Sirkka Sormunen fvexxn.fbezhara#cvrxfnznxv.sv 044 799 5343
Tiina Strengell gvvan.fgeratryy#cvrxfnznxv.sv 044 799 5309
Tuula Vahtermo ghhyn.inugrezb#cvrxfnznxv.sv 044 799 5304