Punkalaitumen kirjasto

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Punkalaitumen kirjasto
Urjalantie 30C
31900 Punkalaidun
Punkalaitumen kirjasto
31900 PUNKALAIDUN
chaxnynvqha.xvewnfgb#chaxnynvqha.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 040 138 2325

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Jari Hjelm wnev.uwryz#chaxnynvqha.sv 040 050 6814
Ritva Joronen evgin.wbebara#chaxnynvqha.sv 040 138 2325