Pääkirjasto (Mikkelin seutukirjasto)

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Pääkirjasto (Mikkelin seutukirjasto)
Raatihuoneenkatu 6
50100 S:t Michel
Pääkirjasto (Mikkelin seutukirjasto)
PB 96
50101 MIKKELI
gvrgbcnyiryh#zvxxryv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 050 311 7480
Neuvonta 050 311 7481
Musiikki 040 129 4232
Lasten ja nuorten kirjastopalvelut 050 311 7482
Vahtimestari 044 794 2482
Fax 015 194 2489

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Tarja Asikainen gnewn.nfvxnvara#zvxxryv.sv
Sari Haapsaari fnev.unncfnnev#zvxxryv.sv
Mari Haatainen znev.unngnvara#zvxxryv.sv 044 794 2467
Elisa Harjunpää ryvfn.unewhacnn#zvxxryv.sv
Arja-Hillevi Huttunen newn-uvyyriv.znyvara#zvxxryv.sv
Pirkko Ihalainen cvexxb.vunynvara#zvxxryv.sv
Lea Kajakoski
Mervi Kankkunen zreiv.xnaxxhara#zvxxryv.sv 050 311 7482
Kimmo Kauppo xvzzb.xnhccb#zvxxryv.sv 044 794 2482
Pia Kontio cvn.xbagvb#zvxxryv.sv 044 794 2464
Piia Korjus cvvn.xbewhf#zvxxryv.sv
Anne Kosonen naar.xbfbara#zvxxryv.sv
Kirsi Luhtavaara xvefv.yhugninnen#zvxxryv.sv
Ira Myyryläinen ven.zllelynvara#zvxxryv.sv
Jarmo Nykänen wnezb.alxnara#zvxxryv.sv
Jarkko Putkonen wnexxb.chgxbara#zvxxryv.sv
Pirjo Sapman cvewb.fnczna#zvxxryv.sv 044 794 2462
Pekka Soila crxxn.fbvyn#zvxxryv.sv
Petri Suovalkama crgev.fhbinyxnzn#zvxxryv.sv
Aulikki Tikkanen nhyvxxv.gvxxnara#zvxxryv.sv
Katja Valjakka xngwn.inywnxxn#zvxxryv.sv 044 794 2462