Rantakylän kirjasto

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Rantakylän kirjasto
Kunnanmäki 9
50600 S:t Michel
Rantakylän kirjasto
50600 MIKKELI
enagnxlyna.xvewnfgb#zvxxryv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 050 311 7488

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Ari Allbrecht nev.nyoerpug#zvxxryv.sv
Sari Hokkanen fnev.ubxxnara#zvxxryv.sv
Riitta Rusanen evvggn.ehfnara#zvxxryv.sv