Pääkirjasto (Mikkelin seutukirjasto)

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Pääkirjasto (Mikkelin seutukirjasto)
Raatihuoneenkatu 6
50100 S:t Michel
Pääkirjasto (Mikkelin seutukirjasto)
PB 96
50101 MIKKELI
xvewnfgb#zvxxryv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 050 311 7480
Neuvonta 050 311 7481
Musiikki 040 129 4232
Vahtimestari 044 794 2482
Oletussähköposti kirjasto@mikkeli.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Mari Haatainen znev.unngnvara#zvxxryv.sv 044 794 2467
Elisa Harjunpää ryvfn.unewhacnn#zvxxryv.sv
Arja-Hillevi Huttunen newn-uvyyriv.znyvara#zvxxryv.sv
Pirkko Ihalainen cvexxb.vunynvara#zvxxryv.sv
Lea Kajakoski
Jarmo Kallinen wnezb.xnyyvara#zvxxryv.sv 050 311 7480
Mervi Kankkunen zreiv.xnaxxhara#zvxxryv.sv 050 311 7482
Kimmo Kauppo xvzzb.xnhccb#zvxxryv.sv 044 794 2482
Pia Kontio cvn.xbagvb#zvxxryv.sv 044 794 2464
Piia Korjus cvvn.xbewhf#zvxxryv.sv
Anne Kosonen naar.xbfbara#zvxxryv.sv
Kirsi Luhtavaara-Paalanen xvefv.yhugninnen#zvxxryv.sv
Ira Myyryläinen ven.zllelynvara#zvxxryv.sv
Eija Nevalainen rvwn.arinynvara#zvxxryv.sv 050 311 7483
Jarkko Putkonen wnexxb.chgxbara#zvxxryv.sv
Pirjo Sapman cvewb.fnczna#zvxxryv.sv 044 794 2462
Katri Seppänen xngev.frccnara#zvxxryv.sv
Pekka Soila crxxn.fbvyn#zvxxryv.sv
Petri Suovalkama crgev.fhbinyxnzn#zvxxryv.sv
Aulikki Tikkanen nhyvxxv.gvxxnara#zvxxryv.sv
Katja Valjakka xngwn.inywnxxn#zvxxryv.sv 044 794 2462