Seinäjoki huvudbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Seinäjoki huvudbibliotek
Alvar Aallon katu 14
60100 Seinäjoki
Seinäjoki huvudbibliotek
PB 217
60101 SEINÄJOKI
xvewnfgb#frvanwbxv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Asiakaspalvelu 06 416 2326
Atk-vastaava 044 425 5447
Neuvonta / tietopalvelu 06 416 2317
Sanoma- ja aikakauslehdet / uutisalue 06 416 2326
Bokning för evenemang och utställningar 06 416 2320
Vahtimestari 044 425 5750
Kaukopalvelu 044 425 5176
Nuoret ja musiikki 06 416 2428
Lasten palvelut 06 416 2319
Asiakaspalvelu 2 06 416 2318
Kahvio 044 742 5899
Aalto bibliotek 06 416 2638

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Sari Aly fnev.nyl#frvanwbxv.sv 06 416 2329
Mervi Heikkilä zreiv.urvxxvyn#frvanwbxv.sv 06 416 2320
Elina Hokkanen bibliotekarie ryvan.ubxxnara#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Marika Honkola znevxn.ubaxbyn#frvanwbxv.sv 044 425 5176
Jani Ikonen wnav.vxbara#frvanwbxv.sv 044 418 1659
Anja Itämäki nawn.vgnznxv#frvanwbxv.sv 06 416 2329
Pirjo Jaatinen cvewb.wnngvara#frvanwbxv.sv 06 416 2323
Elina Kortesmäki ryvan.xbegrfznxv#frvanwbxv.sv 06 416 2325
Virpi Kortesniemi ivecv.xbegrfavrzv#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Tarja Koskiniemi gnewn.xbfxvavrzv#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Hanna Kotila informatiker unaan.xbgvyn#frvanwbxv.sv 044 418 1010
Outi Kukkonen bhgv.xhxxbara#frvanwbxv.sv 06 416 2717
Outi Kytöniemi bhgv.xlgbavrzv#frvanwbxv.sv 06 416 2637
Maria Lehtola znevn.yrugbyn#frvanwbxv.sv 06 416 2717
Salla Leinonen fnyyn.yrvabara#frvanwbxv.sv 06 412 2717
Anna Leivonmäki naan.yrvibaznxv#frvanwbxv.sv 06 416 2329
Airi Liinamaa nvev.yvvanznn#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Kirsti Länsikallio xvefgv.ynafvxnyyvb#frvanwbxv.sv 06 416 2321
Lauri Ojanperä ynhev.bwnacren#frvanwbxv.sv 044 425 5260
Henna Pakkanen uraan.cnxxnara#frvanwbxv.sv 06 416 2717
Jarkko Parkkinen wnexxb.cnexxvara#frvanwbxv.sv 06 416 2429
Anne Pohjola naar.cbuwbyn#frvanwbxv.sv 06 416 2328
Hannele Puhtimäki unaaryr.chugvznxv#frvanwbxv.sv 06 416 2426
Sirpa Pukkinen fvecn.chxxvara#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Päivi Ranta cnviv.enagn#frvanwbxv.sv 06 416 2429
Tiina Rinta-Jouppi gvvan.evagn-wbhccv#frvanwbxv.sv 06 416 2318
Sirpa Rintamäki bibliotekarie fvecn.evagnznxv#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Johanna Saarela wbunaan.fnneryn#frvanwbxv.sv 06 416 2717
Jaana Savela wnnan.fniryn#frvanwbxv.sv 044 425 5136
Merja Selin zrewn.fryva#frvanwbxv.sv 06 416 2458
Pasi Selin cnfv.fryva#frvanwbxv.sv 06 416 2635
Helena Siltala uryran.fvygnyn#frvanwbxv.sv 06 416 2717
Teija Takala grvwn.gnxnyn#frvanwbxv.sv 06 416 2328
Jaana Viljanen wnnan.ivywnara#frvanwbxv.sv 06 416 2636
Harri Vähäsalo uneev.inunfnyb#frvanwbxv.sv 044 425 5750