Seinäjoki huvudbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Seinäjoki huvudbibliotek
Alvar Aallon katu 14
60100 Seinäjoki
Seinäjoki huvudbibliotek
PB 217
60101 SEINÄJOKI
xvewnfgb#frvanwbxv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Aalto bibliotek 06 416 2638
Sanoma- ja aikakauslehdet / uutisalue 06 416 2326
Vahtimestari 044 425 5750
Neuvonta / tietopalvelu 06 416 2317
Asiakaspalvelu 06 416 2326
Kaukopalvelu 044 425 5176
Atk-vastaava 044 425 5447
Nuoret ja musiikki 06 416 2428
Lasten palvelut 06 416 2319
Asiakaspalvelu 2 06 416 2318
Bokning för evenemang och utställningar 044 425 5949
Kahvio 044 742 5899
Oletussähköposti kirjasto@seinajoki.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Sari Aly fnev.nyl#frvanwbxv.sv 06 416 2329
Pauliina Happonen cnhyvvan.unccbara#frvanwbxv.sv
Juulia Heinämäki whhyvn.urvanznxv#frvanwbxv.sv 06 416 2717
Heli Hernesniemi uryv.urearfavrzv#frvanwbxv.sv 06 416 2329
Elina Hokkanen bibliotekarie ryvan.ubxxnara#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Marika Honkola znevxn.ubaxbyn#frvanwbxv.sv 044 425 5176
Jani Ikonen wnav.vxbara#frvanwbxv.sv 044 418 1659
Pirjo Jaatinen cvewb.wnngvara#frvanwbxv.sv 06 416 2323
Elina Kortesmäki ryvan.xbegrfznxv#frvanwbxv.sv 044 418 1806
Virpi Kortesniemi ivecv.xbegrfavrzv#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Tarja Koskiniemi gnewn.xbfxvavrzv#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Hanna Kotila informatiker unaan.xbgvyn#frvanwbxv.sv 044 418 1010
Outi Kukkonen bhgv.xhxxbara#frvanwbxv.sv 06 416 2717
Outi Kytöniemi bhgv.xlgbavrzv#frvanwbxv.sv 06 416 2637
Maria Lehtola znevn.yrugbyn#frvanwbxv.sv 06 416 2717
Salla Leinonen fnyyn.yrvabara#frvanwbxv.sv 06 412 2717
Anna Leivonmäki naan.yrvibaznxv#frvanwbxv.sv 06 416 2329
Kirsti Länsikallio xvefgv.ynafvxnyyvb#frvanwbxv.sv 044 754 1621
Sirpa Länsivuori fvecn.ynafvihbev#frvanwbxv.sv 044 425 5949
Marjo Manninen znewb.znaavara#frvanwbxv.sv 06 416 2314
Sirkka Ojala fvexxn.bwnyn#frvanwbxv.sv 06 416 2716
Lauri Ojanperä ynhev.bwnacren#frvanwbxv.sv 044 425 5260
Henna Pakkanen uraan.cnxxnara#frvanwbxv.sv 06 416 2717
Jarkko Parkkinen wnexxb.cnexxvara#frvanwbxv.sv 06 416 2429
Anne Pohjola naar.cbuwbyn#frvanwbxv.sv 06 416 2328
Karoliina Prinkkilä xnebyvvan.cevaxxvyn#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Hannele Puhtimäki unaaryr.chugvznxv#frvanwbxv.sv 06 416 2426
Sirpa Pukkinen fvecn.chxxvara#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Päivi Ranta cnviv.enagn#frvanwbxv.sv 06 416 2429
Tuula Rasinmäki ghhyn.enfvaznxv#frvanwbxv.sv 06 416 2324
Tiina Rinta-Jouppi gvvan.evagn-wbhccv#frvanwbxv.sv 06 416 2318
Sirpa Rintamäki bibliotekarie fvecn.evagnznxv#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Johanna Saarela wbunaan.fnneryn#frvanwbxv.sv 06 416 2717
Jaana Savela wnnan.fniryn#frvanwbxv.sv 044 425 5136
Pasi Selin cnfv.fryva#frvanwbxv.sv 06 416 2635
Merja Selin zrewn.fryva#frvanwbxv.sv 06 416 2458
Helena Siltala uryran.fvygnyn#frvanwbxv.sv 06 416 2717
Laura Syrjämäki ynhen.flewnznxv#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Miika Tapionlinna zvvxn.gncvbayvaan#frvanwbxv.sv 06 416 2427
Jaana Viljanen wnnan.ivywnara#frvanwbxv.sv 044 425 5447
Harri Vähäsalo uneev.inunfnyb#frvanwbxv.sv 044 425 5750