Seinäjoki huvudbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Seinäjoki huvudbibliotek
Alvar Aallon katu 14
60100 Seinäjoki
Seinäjoki
Seinäjoki huvudbibliotek
PB 217
60101 SEINÄJOKI
xvewnfgb#frvanwbxv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Asiakaspalvelu 06 416 2326
Asiakaspalvelu 2 06 416 2318
Neuvonta / tietopalvelu 06 416 2317
Aalto bibliotek 06 416 2638
Vahtimestari 044 425 5750
Vahtimestari 2 044 425 5260
Kaukopalvelu 044 425 5176
Atk-vastaava 044 425 5447
Nuoret ja musiikki 06 416 2428
Lasten palvelut 06 416 2319
Bokning för evenemang och utställningar 044 754 1780
Kahvio 044 742 5899
Kotipalvelu 044 425 5136
E-post kirjasto@seinajoki.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Heidi Ala-Aho urvqv.nyn-nub#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Petra Ala-Huikku crgen.nyn-uhvxxh#frvanwbxv.sv 06 416 2717
Sari Aly fnev.nyl#frvanwbxv.sv 06 416 2329
Jesse Hallapuro wrffr.unyyncheb#frvanwbxv.sv 044 425 5260
Pauliina Happonen cnhyvvan.unccbara#frvanwbxv.sv 044 425 5136
Heli Hernesniemi uryv.urearfavrzv#frvanwbxv.sv 06 416 2329
Elina Hokkanen bibliotekarie ryvan.ubxxnara#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Marika Honkola znevxn.ubaxbyn#frvanwbxv.sv 06 416 2328
Jani Ikonen wnav.vxbara#frvanwbxv.sv 044 418 1659
Pirjo Jaatinen cvewb.wnngvara#frvanwbxv.sv 06 416 2323
Kristiina Keski-Luoma xevfgvvan.xrfxv-yhbzn#frvanwbxv.sv 06 416 2324
Elina Kortesmäki ryvan.xbegrfznxv#frvanwbxv.sv 044 418 1806
Virpi Kortesniemi ivecv.xbegrfavrzv#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Hanna Kotila informatiker unaan.xbgvyn#frvanwbxv.sv 044 418 1010
Outi Kukkonen bhgv.xhxxbara#frvanwbxv.sv 06 416 2717
Outi Kytöniemi bhgv.xlgbavrzv#frvanwbxv.sv 050 379 5193
Maria Lehtola znevn.yrugbyn#frvanwbxv.sv 06 416 2717
Anna Leivonmäki naan.yrvibaznxv#frvanwbxv.sv 06 416 2318
Katja Luoma xngwn.z.yhbzn#frvanwbxv.sv 06 416 2717
Kirsti Länsikallio xvefgv.ynafvxnyyvb#frvanwbxv.sv 044 754 1621
Marjo Manninen znewb.znaavara#frvanwbxv.sv 06 416 2314
Eveliina Matalamäki riryvvan.zngnynznxv#frvanwbxv.sv
Henna Pakkanen uraan.cnxxnara#frvanwbxv.sv 06 416 2717
Jarkko Parkkinen wnexxb.cnexxvara#frvanwbxv.sv 06 416 2429
Mia Penttala-Salli zvn.craggnyn-fnyyv#frvanwbxv.sv 044 754 1780
Anne Pohjola naar.cbuwbyn#frvanwbxv.sv 06 416 2328
Karoliina Prinkkilä xnebyvvan.cevaxxvyn#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Hannele Puhtimäki unaaryr.chugvznxv#frvanwbxv.sv 044 418 1631
Sirpa Pukkinen fvecn.chxxvara#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Päivi Ranta cnviv.enagn#frvanwbxv.sv 06 416 2429
Tiina Rinta-Jouppi gvvan.evagn-wbhccv#frvanwbxv.sv 06 416 2318
Sirpa Rintamäki bibliotekarie fvecn.evagnznxv#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Jaana Savela wnnan.fniryn#frvanwbxv.sv 040 559 9668
Merja Selin zrewn.fryva#frvanwbxv.sv 06 416 2458
Helena Siltala uryran.fvygnyn#frvanwbxv.sv 06 416 2458
Laura Syrjämäki ynhen.flewnznxv#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Miika Tapionlinna zvvxn.gncvbayvaan#frvanwbxv.sv 06 416 2427
Jaana Viljanen wnnan.ivywnara#frvanwbxv.sv 044 425 5447
Harri Vähäsalo uneev.inunfnyb#frvanwbxv.sv 044 425 5750