Kursböcker Samling

Finns i de här biblioteken

  • Vasa huvudbibliotek, Vasa

    • Svenska handelshögskolans böcker

      Svenska handelshögskolan (Hanken) har en liten samling böcker inom ekonomiska vetenskaper och juridik i stadsbiblioteket. Samlingen kommer till största delen att bestå av litteratur som används inom Hankens kurser. Hankensamlingen är öppen för alla kunder och kan lånas med Vasa stadsbiblioteks lånekort

      Kursböckerna har två veckors lånetid och finns i flera exemplar. Övriga böcker har normal, 28 dagars lånetid. Vid reservering av kursböcker är hämttiden kortare än vad som är normalt vid stadsbiblioteket: 4 dagar.