Myllyojan kirjasto

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Myllyojan kirjasto
Karvarinaukio 11
90650 Uleåborg
Myllyojan kirjasto
90650 OULU
zlyylbwn.xvewnfgb#bhxn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Keskitetty asiakaspalvelu 08 5584 7337
Myllyojan kirjasto 08 5584 7413
Myllyojan kirjasto myllyoja.kirjasto@ouka.fi
Keskitetty asiakaspalvelu info.kirjasto@ouka.fi