Vieremä bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Vieremä bibliotek
Lyhtytie 2
74200 Vieremä
Vieremä bibliotek
74200 VIEREMÄ
ivrerzn.xvewnfgb#ivrerzn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 040 037 0126
E-post vierema.kirjasto@vierema.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Eila Lappalainen rvyn.ynccnynvara#ivrerzn.sv 040 037 0126
Katja Nieminen xngwn.avrzvara#ivrerzn.sv 040 037 0126
Sauli Vikki fnhyv.ivxxv#ivrerzn.sv 040 099 6498